Hľadanie

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

Podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia.

Prevádzkovateľ: Spoločnosť B.A.S. Slovakia s.r.o., založená a existujúca podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb., so sídlom Kolmá 4, 851 01 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka 38875/S, oddiel Sro (ďalej len „Spoločnosť“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa: adresa na zasielanie písomností: B.A.S. Slovakia s.r.o, Kolmá 4, 851 01 Bratislava, telefonický kontakt: +421 948 648 048, emailový kontakt: info@nosicetazne.sk.

Účely aprávne základy spracúvania: prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb – klientov a zástupcov klientov na nasledovné účely:

 • E-shop – predaj tovaru zákazníkom e-shopu
 • Marketing – podpora predaja, marketingové ponuky, newsletter, informácie o produktoch a novinkách, mailing
 • Klienti (obchod, predaj) – plnenie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov
 • Zmluvy – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov
   

Kategórie dotknutých osobných údajov: bežné osobné údaje.

Kategórie príjemcov osobných údajov: doručovateľské spoločnosti (DPD, SPS, IN-TIME, GLS, SDS) za účelom správneho doručenia objednaného tovaru.

Prenos osobných údajov do 3. krajín: nie.

Doba uchovávania osobných údajov: 10 rokov.

Práva dotknutej osoby: má nasledovné práva:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa ho / jej týkajú
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 3. právo výmaz osobných údajov, ktoré sa jej týkajú
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 5. právo na mietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka
 6. právo na prenosnosť osobných údajov
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas naspracúvanie osobných údajov
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 Nariadenia. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby boli získané z nasledovného zdroja:

 • e-shop
 • webová stránka
 • priamy predaj tovaru (priamo od zákazníka pri návšteve jednej z predajní)
 • od zákazníka pri telefonickej alebo e-mailovej objednávke
 • cookies
 • Google Analytics

 

Automaticky (pri návšteve našej webovej stránky) spracovávame nasledovné údaje:
• IP adresa
• dátum a čas prístupu na našu webovú stránku
• informácie o vašom internetovom prehliadači
• informácie o vašom operačnom systéme
• informácie o nastavení vášho jazyka
• informácie o vašom správaní na našich webových stránkach
• informácie o vašom mobilnom zariadení (ak pristupujete na naše webové stránky prostredníctvom mobilného telefónu)

Tieto informácie sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi (konkrétnej osobe).

 

Celé znenie podmienok vo formáte PDF: